Boudewijngroeve, Ossendrecht

Opdrachtgever:   Estrade
Jaar: 2006 - 2012

De Boudewijngroeve is het winningsgebied van leem en klei op de Brabantwal nabij Ossen-drecht. Na afloop van de ontgraving resteerde op het 75 hectare grote gebied een desolate situatie van een leegstaand fabriekscomplex, een grote, in het landschap ingrijpende afgraving en een complexe watersituatie. Los van het fabriekscomplex stond op het terrein tevens een leegstaand en verpauperd zorgcentrum.

Wij hebben in samenwerking met Nieuwland Advies en in nauw overleg met een klankbordgroep, met daarin overheden en belangengroeperingen, een integrale visie voor het gebied ontwikkeld. In deze visie worden de belangen van landschap en natuur centraal gesteld en wordt bescheiden woonbebouwing op het voormalige fabrieksterrein en een hotel op de locatie van het zorgcentrum gerealiseerd. Op deze manier worden middelen gegenereerd om de integraliteit van het plan te verwezenlijken.

De ligging in de ecologische hoofdstructuur en in Natura 2000 is een complicerende factor, reden waarom we een mer-procedure volgen. Ons bureau stelt het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitplan op.

OSSENDRECHT

2009 - 2012
Estrade

Boudewijngroeve
Lees meer »